Bränslecellsbevakning: Öppen inbjudan för projektförslag

tisdag, april 11, 2017

”Teknikbevakning av bränslecellsområdet” genomförs inom ramen för Swedish Electromobility Centre och koordineras av Energiforsk. Energimyndigheten finansierar programmet som sträcker sig över tidsperioden 2017 till och med juni 2019.

Programmets huvudsakliga syfte är att ta fram och skapa en objektiv, realistisk och uppdaterad bild av forsknings- och utvecklingsläget inom bränslecellsområdet, samt sprida information från omvärlden till svenska intressenter. En del av programmet innefattar att genomföra särskilt riktade teknikbevakningsprojekt och forsknings- och utvecklingsstudier som kan bidra till att utveckla forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom området. Teknikbevakningsprogrammet öppnar nu för projektförslag inom området.

Öppen inbjudan för projektförslag
Teknikbevakningsprogrammet är öppet för ansökningar för teknik-/omvärldsbevakningsprojekt, forsknings- och utvecklingsstudier, eller liknande inom bränslecellsområdet. Projekten tas emot löpande men samlas upp för bedömning vid två till fyra tillfällen per år. Så kallat tvåstegsförfarande tillämpas för projektförslagen och för att komma med i första bedömningstillfället är sista ansökningsdag 10 maj för kortare beskrivningar av projektet.

1.    Kortfattade beskrivningar av projekten, som inkluderar forskningsfrågor, syfte, metod, tänkta leverabler, utförare och budget. Förslagen behandlas och prioriteras av programmets styrgrupp, och för projekt som bedöms positivt rekommenderas sökanden att utveckla projektförslaget till ett fullständigt projektförslag. Kortfattade beskrivningar skickas senast 10 maj till bertil.wahlund@energiforsk.se.

2.    Ett fullständigt projektförslag skickas in för slutlig bedömning av styrgruppen. Vänligen observera att en rekommendation i steg 1 att utveckla ett fullständigt projektförslag inte innebär någon garanti för slutligt beviljande. Fullständiga ansökningar skickas senast 7 juni.

Projekten kan starta tidigast 30 juni 2017 och ska slutrapporteras senast 1 april 2019. Rimlig budget för projekt är i storleksordningen 50 000 – 300 000 kr, beroende på projekttyp och omfattning. Total budget för teknikbevakningsprojekt och FoU-studier uppgår till ca 2 400 000 kr för hela programperioden. Projekten bör vara tillämpade och inte grundläggande forskning. Forskare, institut, konsulter eller företag kan vara sökande.

Projekttyper
Teknik-/omvärldsbevakningsprojekt. Ett teknikbevakningsprojekt avser en studie för att söka av och genomföra djupare undersökning och analys av ny utveckling inom ett specifikt område i omvärlden, i syfte att kommunicera, kommentera och belysa viktiga resultat och händelseutveckling inom ett område. Det är även viktigt att analysera utvecklingen och översätta till svenska objektiva och realistiska förhållanden.

Forsknings- och utvecklingsstudier. Denna typ av projekt syftar till att utreda och undersöka ett specifikt område för att dels ta reda på status och dels kunna ta fram ett underlag och möjlighet att utveckla nya FoU-satsningar. Exempel kan vara systemintegrationsfrågor, där tekniken kan sättas in i ett sammanhang och konsekvenserna studeras. Studier genomförs för att bidra till att bränslecellstekniken implementeras och att FoU-resultat nyttiggörs.

Förslag på områden som bedöms vara av särskilt intresse
Nedan beskrivs förslag på områden, men bränslecellsprojekt inom andra områden välkomnas. Korskoppling till andra projekt inom Swedish Electromobility Centre uppmuntras i de fall då det är relevant.

Fordonstillämpningar
Analyser av bränslecellsystem för framdrivning av olika typer av fordon. Exempel på frågeställningar:
-Hur kan bränslecellen kombineras med andra tekniker som biodrivmedel, elsystem, batterier, för att nå ett så optimalt nollutsläppsfordon som möjligt.
-Vilken lösning/kombination passar bäst i vilken tillämpning och hur skall systemet designas för att vara optimalt med tanke på exempelvis resursutnyttjande, totalkostnad för både drivlina och drift, etc.
-Är det skillnad beroende på fordonets storlek.
-Jämförelser mellan bränslecellslösningen och andra alternativa drivlinor.

Livslängd för helt bränslecellssystem med viss lastcykel. För hela system bör tankar (700/350 bar) inkluderas. Exempel på frågeställningar:
-Hur påverkar låglast livslängden
-Vilka livslängdsförlängande åtgärder kan göras
-Hur ska en bränslecell belastas optimalt, etc?

Stationära tillämpningar
Rollen för bränsleceller/elektrolysörer i elsystemet och/eller i mikronät. Exempel på frågeställningar:
-Bränslecellens roll för att ta hand om variationer i elsystemet, exempelvis genom power to gas/X med dygnslager
-Integrering med lokalt energisystem
-Utveckling av kostnad, marknad och teknik för elektrolysörer för förnybar vätgasproduktion vid massproduktion av bränsleceller.

Bränslecellsteknikens möjligheter att användas i back up-system som reservkraft.

Kontaktperson: Bertil Wahlund, Energiforsk, bertil.wahlund@energiforsk.se, 08-677 27 52.