Helhetssyn ökar kunskapen om hybridfordon och utsläpp

onsdag, oktober 24, 2018

Olov Holmér är doktorand vid Institutionen för systemteknik på Linköpings universitet och forskar kring hybridfordon tillsammans med bland andra professor Lars Eriksson.

Vad är det unika i er forskning?

– I vår forskning tittar vi på samspelet mellan elektrisk drift, förbränningsmotordrift och de termiskt tröga och långsamma systemen i form av efterbehandlingssystem med delkomponenter såsom partikelfilter och katalysatorer. Vanligtvis behandlas de olika systemen ganska separat, men vi studerar hela systemet som en helhet med målet att designa styrsystem med mer integration mellan systemen.

Vilka är utmaningarna inom området?

– Det är att bygga rätt modeller som fångar de viktigaste egenskaperna, så att systemstudier kan utföras. En stor del av alla tillgängliga modeller har designats för konventionella fordon och det är inte säkert att dessa fångar de fenomen som uppstår i ett hybridfordon där till exempel motorn stängs av under en längre tid. För vetenskapen och universitetsforskningen är det svåraste att få mätdata som isolerar och fångar de fenomen som skall modelleras.

Vad har ni gjort hittills?

– Vi har tagit fram simuleringsmodeller för olika fordonskomponenter och integrerat dem till nya kompletta hybridfordonsmodeller.

Vad kommer detta att resultatera i?

– Det blir en analys av hur mycket man kan tjäna i bränsleförbrukning och reducera NOx utsläpp om man skulle hybridisera en tung lastbil som går på svensk motorväg. Vi har även börjat titta på nya styrstrategier för att värma upp efterbehandlingssystemet så snabbt som möjligt.

Vilken nytta i ett större sammanhang kan detta få?

– Vi lär oss mer om hybridfordon och utsläpp så att vi kan utveckla bättre fordon som utnyttjar elektromobilitetspotentialen och reducerar utsläppen.

Var finns behoven av fortsatt forskning?

– Det behövs en fortsättning för att säkerställa kvaliteten på existerande modeller samt utveckla nya modeller som beskriver nya fenomen som vi vill studera. En viktig del i detta är att identifiera de viktigaste effekterna i de termiska systemen.

 

/Daniel Karlsson